Algemene voorwaarden

 

1. Definities

 •  Onder “ondernemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Loterman-Perreman, gekend onder de commerciële benaming “Chef & Knife”, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in België, 9660 Brakel, Maandagstraat 34 en die geregistreerd is in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  BE0 714 983 238.
 • Onder “klant” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie Chef & Knife een aanbieding richt en iedere (rechts)persoon die met leverancier een koop- of een andere overeenkomst afsluit.
 • Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie.

 

2. Toepassingsgebied 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht en/of gesloten door de ondernemer.
 • Uitsluitend onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten.
 • De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden kan op ieder moment worden geraadpleegd op de website van Chef & Knife (www.chefandknife.be) of bij de ondernemer worden aangevraagd.
 • Door de bestelling, de ondertekening van de offerte, of het aanvinken van “ik aanvaard de Algemene Voorwaarden” bij de procedure van bestellingen via de website van Chef & Knife, erkent de klant uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen of ingelicht te zijn over het bestaan van deze documenten, er kennis van te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.
 • De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en de ondernemer.

 

3. Offertes en aanbiedingen

 • Elke aanbieding en prijsoffertes van de ondernemer is vrijblijvend en kan worden ingetrokken of gewijzigd, mits deze intrekking of wijziging door ons onmiddellijk wordt medegedeeld.
 • Tenzij anders vermeld op de offerte, blijft elke offerte van Chef & Knife vijftien kalenderdagen geldig. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
 • De door de ondernemer verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend.
 • Chef & Knife behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen.
 • Chef & Knife moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een eventuele wijziging van de naam of het adres van de Klant, van de hoofdzetel, BTW nummer of van de naam of rechtsvorm van de rechtspersoon. De klant is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij aan Chef & Knife verstrekt.

 

4. De overeenkomst 

 • De overeenkomst, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de klant van het aanbod of nadat de ondernemer met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 • In het geval van de aankoop van messen verklaart de klant door het sluiten van de overeenkomst minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • Een schriftelijk aanvaarde offerte tussen ondernemingen kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging de ondernemer heeft bereikt alvorens Chef & Knife is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een schriftelijke offerte onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na aanvaarding door de klant een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.
 • Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt Chef & Knife geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
 • Tenzij de klant zich er uitdrukkelijk tegen verzet, mag Chef & Knife de overeenkomst gebruiken als referentie van haar commerciële activiteiten.
 • De partijen komen hierbij overeen dat mededelingen via e-mail dezelfde rechtsgeldigheid hebben als schriftelijke of ondertekende briefwisseling. De partijen komen ook overeen dat informatie inzake mededelingen, contracten of betalingen die door Chef & Knife wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.
 • Chef & Knife is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren (derdeverhuurder).
 • Elke partij mag de uitvoering van haar verplichtingen opschorten indien de andere partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en dat niet verhelpt binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling. De opschorting eindigt wanneer de andere partij haar verplichtingen opnieuw nakomt.
 • Elke partij mag de overeenkomst gelijk wanneer, eenzijdig, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien deze laatste ernstig tekortschiet in één van haar contractuele verplichtingen of (voor zover rechtzetting mogelijk is) deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen dertig dagen volgend op de in voorgaand artikel bedoelde schriftelijke kennisgeving.
 • Voor zover de wet het toelaat, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd indien een van de partijen haar activiteiten stopzet, insolvabel wordt, failliet gaat, ontbonden wordt of een soortgelijke procedure ondergaat.
 • Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant dient de klant alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn voor de rest van de oorspronkelijke periode of de lopende verlenging, onverminderd de terugbetaling van kortingen die de klant onterecht zou hebben genoten. Daarnaast zullen de eventuele schikkingen in verband met uitgestelde betaling vervallen en zullen de openstaande sommen onmiddellijk verschuldigd worden.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst wegens de niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen, gelden de bedragen vermeld in artikel 14.7. Deze kunnen worden vermeerderd met administratiekosten en schadevergoedingen wegens verlies, schade, kosten of uitgaven die Chef & Knife heeft geleden door de fout van de klant of zijn medewerkers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten.

 

5. Herroepingsrecht voor consumenten 

 • Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of testen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen na te gaan. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren
 • Indien het testen van de producten door de consument verder is gegaan dan wat nodig was om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen, zal hij de ondernemer moeten vergoeden voor de waardevermindering die is ontstaan.
 • De consument kan gebruikmaken van het modelformulier in bijlage A, om de ondernemer op de hoogte te brengen van zijn wens om beroep te doen op het herroepingsrecht. Het formulier moet dan persoonlijk, via post of e-mail overhandigd worden aan de ondernemer.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal de consument zelf instaan voor de kosten van het terugsturen van het product. De consument dient het product terug te sturen binnen een termijn van 14 dagen nadat hij de handelaar heeft geïnformeerd over het feit dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen.
 • De ondernemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroeppen. De terugbetaling kan worden uitgesteld tot wanneer er bewijs werd geleverd door de consument dat de producten werden opgestuurd naar de ondernemer.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

6. Aansprakelijkheid

 •  Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere klanten zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
 • Chef & Knife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt.
 • De ondernemer is niet gehouden tot het herstellen van de producten of tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien:
  1. De gebrekkige producten niet aan de ondernemer ter beschikking zijn gesteld;
  2. De klant zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door de klant geuite klachten te onderzoeken.
 • De klant vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met of voortvloeiende uit door de ondernemer geleverde producten.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 • Chef & Knife is niet aansprakelijk voor enige gebreken in de producten die ontstaan door handelingen of nalatigheid van de klant, zijn werknemers of andere aangestelden zoals, maar niet beperkt tot, het niet naleven van onze aanbevelingen m.b.t. het gebruik en de bewaring van de producten, het gebruik van de producten samen met andere goederen, het foutief gebruik van de producten of de normale slijtage van de producten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan personen of goederen overeenkomstig de wet van 25 februari 1991 indien deze schade (mede) door de schuld van het slachtoffer wordt veroorzaakt.

 

7. Overmacht 

 • Chef & Knife kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar overeenkomst wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk van haar wil, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, arbeidsconflicten (met inbegrip van die waar haar personeel bij betrokken is), ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet tijdig of met gebreken leveren door toeleveranciers, beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen, oorlog, opstanden, burgeroproer, handelingen van burgerlijke of militaire instanties, embargo’s, ontploffingen, kabelbreuken, stroomonderbrekingen, overstromingen, aanhoudende vorst, brand of onweer.
 • Wanneer zij een dergelijk geval van overmacht inroept, heeft Chef & Knife het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beperken om de operationele omgeving te beschermen, zonder dat de klant daarbij recht heeft op een schadevergoeding.
 • Indien deze feiten of omstandigheden van overmacht langer dan drie maanden aanhouden, mag elke partij de overeenkomst van rechtswege per aangetekende brief beëindigen zonder een schadeloosstelling verschuldigd te zijn.
 • De ondernemer is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

8. Schade en verlies 

 • De klant is aansprakelijk voor alle schade, anders dan normale gebruiksslijtage, aan en verdwijning van het geleasede, voorgevallen tijdens de leaseperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het geleasede, gezien het feit dat zij een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
 • Schade aan het geleasede, anders dan normale gebruiksslijtage, veroorzaakt binnen de periode waarin de klant voor het geleasede verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, schriftelijk aan Chef & Knife te worden gemeld.
 • Bij diefstal of (economische) total loss van het geleasede, verplicht de klant zich de schade aan Chef & Knife te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de klant zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het geleasede. Daarnaast blijft de klant aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Chef & Knife geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
 • Voor vermiste zaken, waarvoor door Chef & Knife reeds de dagwaarde aan de klant is doorbelast en die later alsnog door de klant wordt gevonden en geretourneerd, is de klant de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Chef & Knife in mindering gebracht op de aan de klant te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
 • De door of namens Chef & Knife gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd, door een door Chef & Knife aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Chef & Knife wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Chef & Knife.

 

9. Prijzen

 •  De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en uitgedrukt in euro’s, tenzij schriftelijk anders vermeld. Leverings- en transportkosten en andere door de klant verschuldigde taksen en kosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 • De klant is verplicht aan Chef & Knife het correcte B.T.W.- registratienummer te verstrekken en om onmiddellijk mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zal de prijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover de ondernemer die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

 

10. Levering 

 • De standaard levertermijn voor producten besteld via de webshop met afleveradres in België en Nederland, is 5 werkdagen. Bij een afwijkende levertermijn zal Chef & Knife contact opnemen met de klant om hem op de hoogte te brengen van de verwachte levertermijn.
 • Bezorging gebeurt door Bpost, tenzij het product of de aard van verzending specifieke eigenschappen vereist waarvoor andere koerierdiensten beter geschikt zijn.
 • De overeengekomen levertijden of data van dienstverrichting zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de leveringstermijn of data van dienstverrichting geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen of diensten te weigeren en geeft deze geen recht op schadevergoeding.
 • Het transport geschiedt altijd voor risico van de klant. De ondernemer is gerechtigd onder rembours aan de klant te leveren. Dit houdt in dat de klant meteen bij levering contant dient te betalen alvorens het goed in ontvangst te nemen.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Voor uw bestelling wordt een transportkost aangerekend, tenzij uitdrukkelijk akkoord van Chef & Knife dat er geen transportkosten worden aangerekend.
 • De klant dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de producten. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Chef & Knife het recht om de producten mee terug te nemen en bijkomende transportkosten aan te rekenen.

 

11. Garantie 

 • Op alle producten van Chef & Knife is de wettelijk vastgelegde garantietermijn van 2 jaar geldig. De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van aankoop.
 • Indien een garantieformulier werd meegeleverd door de producent van de goederen die Chef & Knife heeft afgeleverd, is de garantietermijn vermeld op dit garantieformulier van toepassing.

 

12. Eigendom 

 • De geleverde goederen blijven eigendom van Chef & Knife tot aan de algehele voldoening door klant van de prijs alsmede van vorderingen van ons op klant uit hoofde van een tekortschieten van de klant in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.
 • De geleasde zaken blijven te allen tijde eigendom van Chef & Knife, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de klant zich opzettelijk het geleasde toe-eigent, is er sprake van verduistering.

 

13. Klachten

 • Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie hetgeen inhoudt dat iedere betwisting, zoals conformiteit van de levering van een goed of dienst en enige zichtbare gebreken slechts zal geldig zijn indien ze meegedeeld is binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen.
 • Betwistingen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum van de facturen.
 • Het indienen van een betwisting ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de ondernemer.
 • Indien de betwistingen door de ondernemer gegrond worden bevonden, zal Chef & Knife (naar haar keuze) zorg dragen voor de herstelling of vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
 • Elk recht van betwisting vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de klant of derden.
 • De klant zal op het tijdstip van afname de verkochte of geleasde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de klant alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

 

14. Betaling

 14.1. Betalingsmodaliteiten

 •  Tenzij anders vermeld op de factuur bedraagt de betalingstermijn vijftien (15) kalenderdagen vanaf de facturatiedatum.
 • Om geldig te zijn moet de betaling gebeuren, hetzij contant bij aflevering, hetzij volgens de aangeboden betaalmodaliteiten op de website, hetzij door overschrijving op het door Chef & Knife opgegeven rekeningnummer met vermelding van de referentie en binnen de termijn vermeld op de factuur. De klant dient alle kosten in verband met de betaling van de factuur te dragen. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Chef & Knife aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien de consument kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na bevestiging van betaling door de consument van zijn kaart gedebiteerd.
 • De facturen zullen worden gericht aan de klant of een door de klant aangeduide derde betaler. De aanduiding van een derde betaler ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting indien de derde betaler in gebreke blijft. De derde betaler verwerft geen recht op de producten en/of diensten.
 • De klant heeft niet het recht bedragen die hij krachtens deze overeenkomst aan Chef & Knife moet betalen te compenseren met eventuele bedragen die Chef & Knife krachtens deze of gelijk welke andere overeenkomst aan de klant moet betalen.

 14.2. Niet-betaling 

 • Ingeval een factuur niet tijdig wordt betaald, zal de in gebreke blijvende klant van Chef & Knife een herinnering ontvangen.
 • Bij niet-betaling van de achterstallen binnen de dertig dagen na de vervaldag behoudt Chef & Knife zich het recht voor om alle (gerechtelijke) maatregelen te nemen noodzakelijk voor de invordering van deze achterstallen.
 • Invordering van achterstallen geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het verschuldigd zijn door de klant van een conventionele nalatigheidsintrest van 10 % en een forfaitair schadebeding van 15,00% op het totale bedrag van de factuur met een minimum van zestig (60) euro.
 • Als de Klant een gedeeltelijke betaling doet en deze betaling niet volledig overeenstemt met het openstaande bedrag voor het gebruik van de dienst en /of product van Chef & Knife, behoudt Chef & Knife zich het recht voor deze betaling toe te kennen aan gelijk welke andere openstaande factuur.
 • Indien de klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Chef & Knife tevens het recht tot opschorting van de overeenkomst totdat betaling voldoende is zeker gesteld.

 

15. Toepasselijk recht

 • Alle overeenkomsten afgesloten met Chef & Knife, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

 

16. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de producten en/of diensten of naar de commerciële activiteiten van Chef & Knife in het algemeen (hierna de ‘Merken’ genoemd) zijn en blijven exclusief eigendom van Chef & Knife of van zijn verbonden vennootschappen of leveranciers. De klant mag geen enkele daad stellen die deze eigendomsrechten in gevaar brengt, noch enig recht verwerven op deze Merken, behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst. De klant mag de door Chef & Knife of zijn leveranciers op het product aangebrachte logo’s, etiketten, plaatjes of andere onderscheidende tekens niet verwijderen, wijzigen of verbergen.
 • De inhoud van de website van Chef & Knife met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden zijn beschermd door intellectuele rechten.

 

17. Persoonlijke gegevens – Privacy 

 • De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde Wet dient te worden beschouwd : Chef & Knife”, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in België, 9660 Brakel, Maandagstraat 34 en die geregistreerd is in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0714983238.
 • Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de klant zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan Chef & Knife om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de correcte uitvoering van zijn bestelling/opdracht en voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de afsluiting van de overeenkomst.
 • Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de klant zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan Chef & Knife om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, ten einde marktstudies uit te kunnen voeren, de klant te infomeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Chef & knife.
 • De klant heeft te allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in zijn persoonlijke gegevens waarover Chef & Knife beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. De klant heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op marketingdoeleinden te verzetten.
 • Wijzigingen in de persoonlijke situatie van de klant (bijvb. adreswijziging) kunnen doorgegeven worden op het e-mail adres info@chefandknife.be

 

Bijlage A: Herroepingsrecht bij aankoop van producten op afstand

 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan: Chef & Knife, Maandagstraat 34 9660 Brakel, info@chefandknife.be

 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep.

Besteld op/ontvangen op:

Referentie van de bestelling (indien beschikbaar):

Naam van de consument:

Adres van de consument:

 

Datum:

Handtekening van de consument (indien dit formulier op papier wordt ingediend):

 

 

 

Hallo 👋
Leuk dat je de websit
e van Chef & Knife Belgium bezoekt.

Schrijf je in om regelmatig geweldige promoties te ontvangen en per direct bij je inschrijving 5% korting op je eerste aankoop in de webshop.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.